Wroc│aw: S´┐Żowo Wroc´┐Żawian nr 01 -

FUNDACJA POLSKIE GNIAZDO ´┐Ż wroc´┐Żawska fundacja dla wszystkich Polak´┐Żw ´┐Żmy´┐Żl´┐Żcych i czuj´┐Żcych po polsku. Inicjatywa Kulturalna Polskie Gniazdo datuje si´┐Ż na 02.02.2005r. W ´┐Żwi´┐Żto Matki Boskiej Gromnicznej logo Polskiego Gniazdo po´┐Żwi´┐Żci´┐Ż Ksi´┐Żdz Biskup Senior Diecezji Wroc´┐Żawskiej J´┐Żzef Pazdur. Msz´┐Ż ´┐Żw. w intencji przysz´┐Żej fundacji i jej za´┐Żo´┐Życieli Ksi´┐Żdz Biskup odprawi´┐Ż w swojej Kaplicy Matki Bo´┐Żej Dobrej Rady na Ostrowie Tumskim. O taki pocz´┐Żtek tej inicjatywy poprosili Jego Ekscelencj´┐Ż Ksi´┐Żdza Biskupa J´┐Żzefa Pazdura ´┐ŻRodzice Chrzestni´┐Ż Polskiego Gniazda ´┐Ż Pani doktor Alicja Natusiewicz, uczestniczka Powstania Warszawskiego i Pan in´┐Żynier Mieczys´┐Żaw Marczak, wroc´┐Żawski poeta podpisuj´┐Żcy swoje wiersze jako ´┐ŻMieczys´┐Żaw z Kar´┐Żowic´┐Ż.

Ćrˇd│o: S´┐Żowo Wroc´┐Żawian nr 01 - 09.12.2009...

„W Polskim Gnie´┐Żdzie

 

FUNDACJA POLSKIE GNIAZDO – wroc´┐Żawska fundacja dla wszystkich Polaków …my´┐Żl´┐Żcych i czuj´┐Żcych po polsku.

 

Inicjatywa Kulturalna Polskie Gniazdo datuje si´┐Ż na 02.02.2005r. W ´┐Żwi´┐Żto Matki Boskiej Gromnicznej logo Polskiego Gniazdo po´┐Żwi´┐Żci´┐Ż Ksi´┐Żdz Biskup Senior Diecezji Wroc´┐Żawskiej panerai replica watches

Józef Pazdur. Msz´┐Ż ´┐Żw. w intencji przysz´┐Żej fundacji i jej za´┐Żo´┐Życieli Ksi´┐Żdz Biskup odprawi´┐Ż

w swojej Kaplicy Matki Bo´┐Żej Dobrej Rady na Ostrowie Tumskim. O taki pocz´┐Żtek tej inicjatywy poprosili Jego Ekscelencj´┐Ż Ksi´┐Żdza Biskupa Józefa Pazdura „Rodzice Chrzestni”

Polskiego Gniazda – Pani doktor Alicja Natusiewicz, uczestniczka Powstania Warszawskiego i Pan in´┐Żynier Mieczys´┐Żaw Marczak, wroc´┐Żawski poeta podpisuj´┐Żcy swoje wiersze jako „Mieczys´┐Żaw z Kar´┐Żowic”. Oboje szczerze obdarzeni przyja´┐Żni´┐Ż Ksi´┐Żdza Biskupa, por´┐Żczyli

swoim autorytetem, ´┐Że tak niezwykle zobowi´┐Żzuj´┐Żca nazwa i logo b´┐Żd´┐Ż godnie i nale´┐Życie

u´┐Żywane w pracy dla Polski i Ko´┐Żcio´┐Ża przez Inicjatyw´┐Ż Kulturaln´┐Ż Polskie Gniazdo, która to

w przysz´┐Żo´┐Żci winna przybra´┐Ż form´┐Ż organizacyjn´┐Ż fundacji.

Jako tzw. pomys´┐Żodawca Polskiego Gniazda nie uwa´┐Żam siebie za g´┐Żównego autora tego przedsi´┐Żwzi´┐Żcia. S´┐Ż na tym ´┐Żwiecie rzeczy dane i zadane, czyli otrzymanie przys´┐Żowiowych

Talentów – ´┐Żaski Bo´┐Żej i ´┐Żwiat´┐Ża Ducha ´┐Żwi´┐Żtego. Albo podejmuje si´┐Ż wspó´┐Żprac´┐Ż z ´┐Żask´┐Ż,

albo te´┐Ż marnuje si´┐Ż tak´┐Ż okoliczno´┐Ż´┐Ż i zakopuje ten Talent. Potrzeba powo´┐Żania do ´┐Życia polskiej, patriotycznej i zarazem katolickiej fundacji na rzecz kultury narodowej by´┐Ża dla mnie rzecz´┐Ż oczywist´┐Ż i nie dawa´┐Ża mi spokoju od ponad roku. Widz´┐Żc jak powstaj´┐Ż liczne fundacje promuj´┐Żce warto´┐Żci kosmopolityczne i antychrze´┐Żcija´┐Żskie, otrzyma´┐Żem ´┐Żwiat´┐Żo

Ducha ´┐Żwi´┐Żtego i projekt loga w trakcie b´┐Żogiego snu oraz po´┐Żredni´┐Ż podpowied´┐Ż od profesora Gerwazego ´┐Żwiderskiego, wspania´┐Żego lekarza, chirurga kr´┐Żgos´┐Żupa i wielkiego erudyty, najwa´┐Żniejszego punktu statutu fundacji: organizowanie obywatelskiego mecenatu

nad kultur´┐Ż narodow´┐Ż, przyjmuj´┐Żc za fundament nauczanie Ojca ´┐Żwi´┐Żtego Jana Paw´┐Ża II.

PRAWDA-PAMI´┐Ż´┐Ż-TO´┐ŻSAMO´┐Ż´┐Ż sta´┐Ży si´┐Ż mottem naszych dzia´┐Ża´┐Ż kulturalnych.

Jeszcze przed podpisaniem aktu notarialnego w dniu 30.listopada.2005r. odby´┐Ż si´┐Ż pierwszy

Koncert Patriotyczny zorganizowany przez Polskie Gniazdo w Parku Po´┐Żudniowym we Wroc´┐Żawiu, na scenie przy pomniku Fryderyka Chopina, dedykowany najwi´┐Żkszemu z Rodu

S´┐Żowian – Janowi Paw´┐Żowi II. Koncert odby´┐Ż si´┐Ż w dniu w pierwsz´┐Ż niedziel´┐Ż wrze´┐Żnia, akurat w pierwsz´┐Ż rocznic´┐Ż ods´┐Żoni´┐Żcia tego pi´┐Żknego i bardzo polskiego pomnika we wroc´┐Żawskich ´┐Żazienkach. Organizowanie w tym miejscu ,w pierwsz´┐Ż niedziel´┐Ż wrze´┐Żnia

dorocznego Koncertu Patriotycznego sta´┐Żo si´┐Ż ju´┐Ż tradycj´┐Ż i zarazem sztandarow´┐Ż imprez´┐Ż

organizowan´┐Ż przez Fundacj´┐Ż Polskie Gniazdo. W 2006r. koncert by´┐Ż dedykowany Fredrze i Chopinowi, poniewa´┐Ż 15.lipca.2006r. fundacja nasza organizowa´┐Ża na wroc´┐Żawskim Rynku

uroczyste obchody 50-lecia pomnika Aleksandra Hr. Fredry we Wroc´┐Żawiu, a samemu Chopinowi te´┐Ż nale´┐Ża´┐Ży si´┐Ż honory z racji miejsca w Parku Po´┐Żudniowym i w polskiej kulturze. 2007 rok by´┐Ż ustanowiony przez Senat RP rokiem Genera´┐Ża W´┐Żadys´┐Żawa Andersa,

dlatego te´┐Ż ten trzeci nasz koncert zosta´┐Ż po´┐Żwi´┐Żcony jego pami´┐Żci. Patronat nad tym koncertem obj´┐Ż´┐Ż ´┐Żo´┐Żnierz Genera´┐Ża Andersa Ksi´┐Żdz Pra´┐Żat Zdzis´┐Żaw Jastrz´┐Żbiec Peszkowski,

a tak´┐Że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Micha´┐Ż Ujazdowski, Minister Edukacji Narodowej Roman Giertych oraz Marsza´┐Żek Województwa Dolno´┐Żl´┐Żskiego – Andrzej ´┐Żo´┐Ż. Koncert by´┐Ż bardzo udany i zgromadzi´┐Ż ponad tysi´┐Żczn´┐Ż widowni´┐Ż. Wyst´┐Żpili wówczas m.in. Chór KGHM Polska Mied´┐Ż, warszawski aktor Janusz Zakrze´┐Żski oraz bardzo

utalentowana, m´┐Żoda piosenkarka Karina Kalczy´┐Żska. Miesi´┐Żc po koncercie odszed´┐Ż do Pana

Ksi´┐Żdz Pra´┐Żat Zdzis´┐Żaw Jastrz´┐Żbiec Peszkowski. W roku 2008 postanowili´┐Żmy po´┐Żwi´┐Żci´┐Ż Jego pami´┐Żci koncert, który wyj´┐Żtkowo odby´┐Ż si´┐Ż w drug´┐Ż niedziel´┐Ż wrze´┐Żnia, ´┐Żwi´┐Żto Podwy´┐Ższenia Krzy´┐Ża ´┐Żwi´┐Żtego i dzie´┐Ż po bardzo uroczystej Mszy ´┐Żw. w Sanktuarium Golgoty Wschodu i Jubileuszu 50-lecia Kap´┐Ża´┐Żstwa jego kustosza O. Stanis´┐Żawa Golca,

przyjaciela i bliskiego wspó´┐Żpracownika Ks.Peszkowskiego. Wyj´┐Żtkowo koncert poprzedzony zosta´┐Ż polow´┐Ż Msz´┐Ż ´┐Żw. w Parku Po´┐Żudniowym, a Krzy´┐Ż Golgoty Wschodu zawisn´┐Ż´┐Ż na drzewie w Parku przy scenie, Krzy´┐Ż osobi´┐Żcie pob´┐Żogos´┐Żawiony przez wieloletniego Kapelana

Rodzin Katy´┐Żskich i Pomordowanych na Wschodzie oraz Harcerstwa Polskiego poza granicami Polski w obecno´┐Żci ostatniego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchod´┐Żstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Krzy´┐Ż ten ufundowany i wykonany staraniem Fundacji Polskie Gniazdo pragn´┐Żliby´┐Żmy przekaza´┐Ż w przysz´┐Żo´┐Żci do Kaplicy na Cmentarzu

w Katyniu, jak zostanie ona kiedy´┐Ż tam wybudowana.

W roku 2009 koncert zosta´┐Ż dedykowany Romanowi Dmowskiemu. Poprowadzi´┐Ż koncert i wyre´┐Żyserowa´┐Ż go Bohdan Por´┐Żba, wybitny polski re´┐Żyser filmowy znany g´┐Żównie z filmu

„Hubal”, „Polonia Restituta” i „Zmartwychwstanie”. Uwa´┐Żamy ten koncert za bardzo wa´┐Żny

i udany. Na scenie pojawili si´┐Ż wybitny polski poeta, nazywany „wspó´┐Żczesnym Norwidem” – Kazimierz Józef W´┐Żgrzyn oraz wydawca wszystkich dzie´┐Ż Romana Dmowskiego, w´┐Ża´┐Żciciel

wydawnictwa NORTOM – Norbert Tomczyk. Na fortepianie gra´┐Ża utwory Chopina m´┐Żoda,  bardzo utalentowana i ju´┐Ż reprezentuj´┐Żca wysoki poziom artystyczny Ewa W´┐Żsik. Na zako´┐Żczenie wyst´┐Żpi´┐Ża znana i lubiana „Kapela znad Baryczy” z Odolanowa.

Wszystkie nasze koncerty s´┐Ż rejestrowane profesjonalnymi kamerami cyfrowymi i po zmontowaniu materia´┐Żu s´┐Ż dokumentem i jednocze´┐Żnie zapisem wa´┐Żnego wydarzenia kulturalnego. P´┐Żyty DVD z nagraniami s´┐Ż dost´┐Żpne w Fundacji Polskie Gniazdo,  ulica Genera´┐Ża Ignacego Pr´┐Żdzy´┐Żskiego 26B, 50-433 Wroc´┐Żaw. Nasza strona internetowa: www.polskiegniazdo.pl  zawiera wiele materia´┐Żów fotograficznych z organizowanych imprez.

Osoby pragn´┐Żce nawi´┐Żza´┐Ż kontakt z nasz´┐Ż fundacj´┐Ż prosimy o e-mail na adres: fundacja@polskiegniazdo.pl lub kontakt telefoniczny 071 3415391 lub 601 710 774.

 

Pragniemy podj´┐Ż´┐Ż sta´┐Ż´┐Ż wspó´┐Żprac´┐Ż ze „S´┐Żowem Wroc´┐Żawskim” i na bie´┐Ż´┐Żco informowa´┐Ż

Wroc´┐Żawian o inicjatywach Polskiego Gniazda i zaprasza´┐Ż do wspó´┐Żpracy przy konkretnych

Przedsi´┐Żwzi´┐Żciach, gdy´┐Ż patriotyzm bez dzia´┐Żania na rzecz Ojczyzny, to jak wiara bez uczynków, czyli martwy. W chwili obecnej najwa´┐Żniejsza dla Wroc´┐Żawia jest nasza inicjatywa postawienia na Rynku Psiego Pola pomnika Boles´┐Żawa Krzywoustego, ale o tej

Sprawie w nast´┐Żpnym numerze „S´┐Żowa Wroc´┐Żawskiego”.

 

Jerzy Ziomek

Przewodnicz´┐Żcy Rady Fundacji Polskie Gniazdo

   Dodane przez: Jerzy Ziomek | 2010-01-04 00:24:13


Komentarze:

1 26.06.2014r. 19:27
1
-1' 26.06.2014r. 19:27
1
1 26.06.2014r. 19:27
1
1 26.06.2014r. 19:27
-1'
QxLBWzgfBLrmufRsry 23.11.2012r. 14:10
I might be beating a dead horse, but thank you for potisng this!
ieqvIHLXHTIYSAhAZ 9.07.2011r. 02:52
That┬ĺs not just logic. That┬ĺs really sesnbile.
vBFjAcYicUdjxethuV 6.07.2011r. 13:48
Wow, this is in every respect what I ndeeed to know.


Dodaj swˇj komentarz!

Autor:  
E-mail: 
TreťŠ:

Strona g│ˇwna

makromedia
muzyczny.pl - najwiŕkszy sklep muzyczny
Ktˇr╣ stronŕ popierasz odnoťnie tematu wroc│awskich pomnikˇw?
Fundacji Polskie Gniazdo
Gazety Wyborczej
Nie mam zdania.
Copyright ę 2007-2018 www.polskiegniazdo.pl made by Mateusz Marsza│ek