Polska: S´┐Żowo Wroc´┐Żawian nr 02

BITWA PSYCHOLOGICZNA o PAMI´┐Ż´┐Ż HISTORYCZN´┐Ż o PSIM POLU W 2009r. czy tylko ´┐Żchoroba szalonych ps´┐Żw´┐Ż? Czym objawia si´┐Ż ta choroba?

Ćrˇd│o: S´┐Żowo Wroc´┐Żawian nr 02...

This watch, Replica Cartier Tortue Watches launched in 2005, like a limited edition of 4000 was Replica Ulysse Nardin Classico created to commemorate what could have been Steve McQueen's 75thBirthday. The dial design is obtained from the suit worn by McQueen within the 1971 replica hublot big bang caviar film 'Le Mans'. A stickler for precision, McQueen required advice Replica Omega Railmaster in the racing driver Jo Stiffert who had been a spokesperson for Heuer. He lent Stiffert's whitened suit with Gulf Oil's advertising colours, finishing the appearance using the omega speedmaster replica recently launched B model Calibre 12 Monaco.

BITWA PSYCHOLOGICZNA o PAMI´┐Ż´┐Ż HISTORYCZN´┐Ż

o  PSIM POLU W 2009r., ,czy tylko „choroba szalonych psów”?

 

Czym objawia si´┐Ż ta choroba? Brakiem mo´┐Żliwo´┐Żci percepcji podstawowych faktów historycznych i ich logicznego sk´┐Żadania w ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż wydarze´┐Ż, obsesyjne widzenie historii wojny obronnej z 1109 roku, w kontek´┐Żcie kronikarskiego opisu tarmoszenia trupów poleg´┐Żych niemieckich rycerzy przez rozszala´┐Że  psy na pobojowisku nad Widaw´┐Ż. Choroba nie pozwala na rozró´┐Żnienie agresora od napadni´┐Żtego, ani na dociekanie przyczyn najazdu obcych wojsk.

 Czy jest to choroba zaka´┐Żna i w jaki sposób mo´┐Żna si´┐Ż ni´┐Ż zarazi´┐Ż? Niestety jest to choroba zaka´┐Żna, a zarazi´┐Ż si´┐Ż ni´┐Ż mo´┐Żna czytaj´┐Żc artyku´┐Ży i felietony w Gazecie Wyborczej na temat Bitwy na Psim Polu. Na forum internetowym gazeta.pl  wida´┐Ż, ´┐Że ci´┐Żkich przypadków tej choroby jest ju´┐Ż bardzo wiele. 

 Czy wyst´┐Żpuj´┐Ż tutaj jakie´┐Ż szczególne grupy ryzyka zachorowa´┐Ż: Nie stwierdzono jakich´┐Ż wyra´┐Żnych regu´┐Ż w rozprzestrzenianiu si´┐Ż tej obsesji, nieco wi´┐Żkszy odsetek stanowi´┐Ż tutaj jednak germanofile i Niemcy.

Czy ta choroba jest uleczalna, a je´┐Żeli tak to w jaki sposób? Ale´┐Ż oczywi´┐Żcie i to w prosty sposób, czytaj´┐Żc chocia´┐Żby „Polsk´┐Ż Piastów” Paw´┐Ża Jasienicy, ale jest wiele innych ´┐Żróde´┐Ż historycznych na ten temat.

 

Czym wyt´┐Żumaczy´┐Ż brak pozytywnej decyzji Rady Miejskiej zezwalaj´┐Żcej Fundacji Polskie Gniazdo na zrealizowanie projektu postawienia Boles´┐Żawowi Krzywoustemu pomnika z okazji 900-lecia zwyci´┐Żskiej wojny obronnej z 1109 roku? Chyba jedynym wyt´┐Żumaczeniem

jest „choroba szalonych psów”, na któr´┐Ż zachorowali wszyscy po przeczytaniu w Gazecie Wyborczej kilku artyku´┐Żów o „prewencyjnym” charakterze na ten temat.

 Ale przypomnijmy histori´┐Ż inicjatywy postawienia skromnego, kameralnego pomnika Boles´┐Żawa Krzywoustego na Rynku Psiego Pola.

-w  lutym 2009r. Fundacja Polskie Gniazdo zwraca si´┐Ż do profesora Akademii Sztuk Pi´┐Żknych we Wroc´┐Żawiu dr hab. Aleksandra Marka Zy´┐Żko o przygotowanie projektu i wizualizacji tego´┐Ż pomnika i jeszcze w tym samym miesi´┐Żcu sk´┐Żada do zaopiniowania projekt do Plastyka miasta Wroc´┐Żawia.

-w marcu br. koordynator projektu plastycznego wystroju miasta- p. Beata Urbanowicz wyda´┐Ża opini´┐Ż dla zg´┐Żoszonego projektu , pozytywn´┐Ż co do koncepcji formy przestrzennej i jej usytuowania w obr´┐Żbie Rynku Psiego Pola.

-w kwietniu br. Fundacja Polskie Gniazdo wyst´┐Żpi´┐Ża do Rady Miejskiej z pro´┐Żb´┐Ż o podj´┐Żcia uchwa´┐Ży zezwalaj´┐Żcej na postawienie pomnika Boles´┐Żawa Krzywoustego, tak aby kamie´┐Ż w´┐Żgielny wmurowa´┐Ż  11.11.2009r., a sam pomnik postawi´┐Ż w 2010r. i ods´┐Żoni´┐Ż w ´┐Żwi´┐Żto Niepodleg´┐Żo´┐Żci. Przewodnicz´┐Żcy Rady Miejskiej p. Jacek Ossowski kieruje nasz wniosek do zaopiniowania przez Przewodnicz´┐Żcego Komisji Kultury i Nauki Rady Miejskiej p. Jerzego Skoczylasa.

-na pocz´┐Żtku czerwca br. jako odpowied´┐Ż  na swoje wyst´┐Żpienie Fundacja otrzymuje opini´┐Ż p. Jerzego Skoczylasa, ´┐Że na Rynku Psiego Pola potrzebna jest dominanta, ale potrzebny jest te´┐Ż konkurs na zagospodarowanie tej przestrzeni architektonicznej.

-w dniu 15.06.2009r. Fundacja sk´┐Żada ponowne wyst´┐Żpienie o wydanie zgody na postawienie pomnika wg zaopiniowanego pozytywnie przez miejskiego plastyka projektu oraz zg´┐Żaszaj´┐Żc ewentualne wzi´┐Żcie udzia´┐Żu w rozpisanym przez RM konkursie.

-w lipcu br. katolicki tygodnik „Niedziela” zamieszcza wywiad na temat pomnika Boles´┐Żawa Krzywoustego z autorem niniejszego artyku´┐Żu i jest jaka´┐Ż nadzieja na umocnienie pozycji

Fundacji Polskie Gniazdo w jej staraniach. Mijaj´┐Ż wakacje, wizyt´┐Ż w Fundacji Polskie Gniazdo sk´┐Żada Przewodnicz´┐Żcy Komisji Kultury i Nauki Rady Miejskiej p. Jerzy Skoczylas, ogl´┐Żda makiet´┐Ż pomnika wykonan´┐Ż przez autora projektu i odbywa si´┐Ż rozmowa, w której uczestniczy równie´┐Ż cz´┐Żonek Rady Fundacji Polskie Gniazdo p. Janusz Dobrosz – b.Wicemarsza´┐Żek Sejmu RP.  Niestety powtórzona zostaje wersja o konieczno´┐Żci wprowadzenia procedur stawiania pomników i rozpisania konkursu. Za pi´┐Ż´┐Ż dni ukazuje si´┐Ż

w Gazecie Wroc´┐Żawskiej artyku´┐Ż pt. „Koniec z pomnikiem kontrowersyjnym”, gdzie jako kontrowersyjne na fotografiach s´┐Ż pokazane pmniki Chrobrego i Sybiraków, a tak´┐Że ko´┐Ż na sze´┐Żciu nogach z ul. Szewskiej- banalna rze´┐Żba uliczna. Fundacja odpowiada listem otwartym pt. „´┐Ż´┐Żdamy szacunku dla polskiej historii i polskich pomników we Wroc´┐Żawiu” i ´┐Ż´┐Żdaniem jego publikacji. Zanim przychodzi odpowied´┐Ż redaktora naczelnego Macieja Twaroga,w dniu 19.10.2009r. ukazuje si´┐Ż  w Gazecie Wyborczej artyku´┐Ż redaktor Beaty Maciejewskiej „Pomnikowi Terrory´┐Żci” – to okre´┐Żlenie odnosi si´┐Ż ewidentnie do naszej fundacji.  Data ukazania si´┐Ż tego artyku´┐Żu, to 25-rocznica m´┐Żcze´┐Żskiej ´┐Żmierci Ks.Jerzego Popie´┐Żuszki. List Fundacji Polskie Gniazdo do redaktora naczelnego Adama Michnika i red. Beaty Maciejewskiej nosi tytu´┐Ż „Z´┐Żo dobrem zwyci´┐Żaj”. Do tej pory nie otrzymali´┐Żmy przeprosin za tytu´┐Ż artyku´┐Żu, ani jakiejkolwiek innej odpowiedzi. By´┐Ży natomiast nast´┐Żpne „prewencyjne” artyku´┐Ży GW w sprawie nadania nazwy „Bulwar Rotmistrza Witolda Pileckiego” odcinkowi promenady staromiejskiej wzd´┐Żu´┐Ż fosy oraz felieton Klausa Bachmanna  z dnia 13.12.2009r. , a wi´┐Żc na pami´┐Żtk´┐Ż rocznicy stanu wojennego. Niemiec, Klaus Bachmann jest wk´┐Żadowc´┐Ż Uniwersytetu Wroc´┐Żawskiego i Wy´┐Ższej Szko´┐Ży Psychologii Spo´┐Żecznej, a wi´┐Żc uczelni na której poznaje si´┐Ż tajniki propagandy, reklamy, oddzia´┐Żywania na ´┐Żwiadomo´┐Ż´┐Ż i pod´┐Żwiadomo´┐Ż´┐Ż szerokich mas spo´┐Żecze´┐Żstwa. B´┐Żd´┐Żmy wi´┐Żc czujni, czytaj´┐Żc jego teksty.

Ten sta´┐Ży wspó´┐Żpracownik Gazety Wyborczej, w sposób niebywale bezczelny i zarazem pokr´┐Żtny stawia na równi ze sob´┐Ż jakiego´┐Ż pijaczka, hulak´┐Ż, ksi´┐Żcia Kuno ze swojego Bruchsal, z wybitnym, polskim w´┐Żadc´┐Ż okresu ´┐Żredniowiecza Boles´┐Żawem Krzywoustym.

Ale to nie wszystko, zarzuca polskim ´┐Żrodowiskom patriotycznym pragn´┐Żcym upami´┐Żtnienia

tego´┐Ż w´┐Żadcy pomnikiem „fa´┐Ższowanie tera´┐Żniejszo´┐Żci”. Taki krotki felieton, niby o niczym,

a taka wielka manipulacja. Nazwy:  „Hala Stulecia” i „Zamek Królów Pruskich” to jest dopiero „fa´┐Ższowanie tera´┐Żniejszo´┐Żci” na niespotykan´┐Ż dot´┐Żd skal´┐Ż. Ale tutaj „wybitny” politolog milczy i nie dostrzega problemu dla prawdziwej przyja´┐Żni mi´┐Żdzy Polakami i Niemcami w jednym europejskim domu.    

Nie jest ´┐Żatwo by´┐Ż w obecnych realiach patriot´┐Ż, a jeszcze trudniej jest wykona´┐Ż po´┐Żyteczn´┐Ż dla Polski prac´┐Ż na rzecz budowania prawid´┐Żowej ´┐Żwiadomo´┐Żci historycznej. Pomnik Boles´┐Żawa Krzywoustego jest przecie´┐Ż w normalnych warunkach oczywisto´┐Żci´┐Ż. Jaka jest nasza suwerenno´┐Ż´┐Ż, oto jest pytanie? Janusz Dobrosz wielokrotnie stwierdza´┐Ż, ´┐Że pomniki s´┐Ż

bardzo trwa´┐Żym i konkretnym elementem w budowaniu ´┐Żwiadomo´┐Żci narodowej. Przeciwnicy pomnika dobrze o tym wiedz´┐Ż i stosuj´┐Ż ró´┐Żne wypróbowane metody maj´┐Żce na celu wypaczenie istoty bytu jakim jest pomnik polskiego w´┐Żadcy, w polskim Wroc´┐Żawiu, wystawiony za polskie pieni´┐Żdze, ofiarowane od serca i rozumu przez Polaków kochaj´┐Żcych

swoj´┐Ż Ojczyzn´┐Ż i urodzonych ju´┐Ż w wi´┐Żkszo´┐Żci na Ziemiach Odzyskanych.

Na koniec pragn´┐Ż pomóc wszystkim, którzy obawiaj´┐Ż si´┐Ż pomnika jako aktu wrogiego wobec

naszych przyjació´┐Ż zza Odry. Polska nazwa Psie Pole i niemiecka Hundsfeldt oznaczaj´┐Ż od wieków  to samo, a pies jest w herbie tego miejsca od zawsze. Zapewniam wszystkich „obcych”, ´┐Że psy b´┐Żd´┐Żce dekoracj´┐Ż  pomnika Boles´┐Żawa Krzywoustego b´┐Żd´┐Ż grzeczne i nawet dadz´┐Ż si´┐Ż „obcym” pog´┐Żaska´┐Ż, pod jednym wszak warunkiem - trzeba najpierw przeczyta´┐Ż „Polsk´┐Ż Piastów” Jasienicy. A ponadto jest stare polskie przys´┐Żowie: „kto si´┐Ż czubi, ten si´┐Ż lubi”. Prawda wyzwala równie´┐Ż od wyimaginowanej „choroby szalonych psów”.    

WSZYSTKIM  CZYTELNIKOM  „S´┐ŻOWA WROC´┐ŻAWIAN”  ´┐ŻYCZ´┐Ż W IMIENIU

FUNDACJI POLSKIE GNIAZDO RADOSNYCH ´┐ŻWI´┐ŻT BO´┐ŻEGO NARODZENIA

I SZCZʌLIWEGO NOWEGO ROKU A.D.2010

 

Jerzy Ziomek – Przewodnicz´┐Żcy Rady Fundacji Polskie Gniazdo

fundacja@polskiegniazdo.pl, www.polskiegniazdo.pl           

replica linde werdelin watches replica gaga watches replica chaumet watches replica porsche design diver watchesDodane przez: Jerzy Ziomek | 2010-01-04 00:30:10


Komentarze:

lnqrxKwBjFRod 22.11.2011r. 04:00
Shoot, who would have tuohhgt that it was that easy?


Dodaj swˇj komentarz!

Autor:  
E-mail: 
TreťŠ:

Strona g│ˇwna

makromedia
muzyczny.pl - najwiŕkszy sklep muzyczny
Ktˇr╣ stronŕ popierasz odnoťnie tematu wroc│awskich pomnikˇw?
Fundacji Polskie Gniazdo
Gazety Wyborczej
Nie mam zdania.
Copyright ę 2007-2018 www.polskiegniazdo.pl made by Mateusz Marsza│ek